Generelt


Styrelsen eller udpegede ansvarshavende behandler ansøgninger og indstillinger vedførstkommende lejlighed, men der bør forventes en behandlingstid på 2-4 måneder, da ansøgninger normalt behandles i forbindelse med ordinære styrelsesmøder.
Der kan ikke forventes at modtage midler til afholdte aktiviteter eller afsluttede projekter.

For at øge chancerne for at modtage midler fra de forskellige puljer er der en række ting du kan sørge for at have styr på:

Projektbeskrivelse
Hvad er formålet med projektet, hvor og hvornår skal det afvikles, hvad går det ud på og hvordan projektet opfylder puljens formål?

Puljens navn
Det skal tydeligt fremgå hvilken pulje, fond eller hvilket legat der ansøges.

Deltagere
Liste over deltagere (hvis det er kendt), ellers målgruppen.

Budget
Der skal være en specifikation over forventede omkostninger og indtægter.
Det skal også fremgå om der søges støtte fra anden side, hvor meget der er søgt og om der er modtaget støtte fra anden side.

Efter at have modtaget midler til det ansøgte ønsker vi en opfølgning:

Regnskab
Aflæg regnskab over alle indtægter og omkostninger.

Rapport
Meget gerne et indlæg til Trin og Toner, en optræden, eller omtale på facebook.

Tilskud til instruktøruddannelse og Masterclass.

Folkedans Danmark er så heldige at have modtaget en fantastisk gave, som gør det muligt at tilbyde tilskud til deltagelse på vores instruktøruddannelse på Nørgårds Højskole i Bjerringbro. 
Pengene er doneret, for at vi kan holde fokus på uddannelse af nye instruktører, og som ønsket af giver skal de yngre og dermed vores fremtidige instruktører tilgodeses i den forbindelse.

Alle under 40 år har mulighed for at søge tilskud/friplads.
Man kan søge om tilskud op til uddannelsens pris efter medlemstilskud fra Folkedans Danmark, minus evt. tilskud fra kommuner eller anden side.

Så går du med en kommende danseinstruktør i maven og har lyst og mod til at prøve kræfter med faget, så tilmeld dig til instruktøruddannelsen eller videreuddannelse på MasterClass i Bjerringbro.

 Hent ansøgnings skemaet her.

Folkedans Danmarks Initiativpris

Prisen uddeles så vidt muligt en gang årligt. Uddelingen sker på Årsmødet.
Prisen kan gives til personer, foreninger eller organisationer såvel inden for som uden for Folkedans Danmarks egen medlemskreds.

Initiativprisen gives for en bemærkelsesværdig indsats i forbindelse med nye, anderledes eller interessevækkende initiativer, der rækker ud over det, vi almindeligvis kender på det folkekulturelle område inden for dans, dragter, musik, forskning eller andre områder, der arbejder til gavn for folkedansen i Danmark.

Prisen er på kr. 5.000,- samt et diplom, der kun benyttes i denne forbindelse.
Indstilling af kandidater til prisen kan foretages af alle Folkedans Danmarks medlemmer. Forslag indsendes til Styrelsen inden d. 15. februar hvert år.

Styrelsen udvælger på det første møde efter indsendelsesfristen max. 10 kandidater og videresender disse forslag med motivering til afstemning i regionsbestyrelserne. Hver regionsbestyrelse har 10 stemmer, der kan fordeles på flere kandidater. Regionsbestyrelserne melder tilbage senest den 1. april.

En valgkomite bestående af 3 styrelsesmedlemmer (aftales ved konstitueringen) ser på resultatet og underretter prisvinderen, der inviteres til at deltage gratis i det kommende Årsmøde, hvor prisen vil blive overrakt.

Folkedans Danmarks Formandspris

Prisen uddeles så vidt muligt én gang årligt. Uddelingen sker på Årsmødet.
Prisen kan kun gives til medlemmer af Folkedans Danmark, dog ikke til enkeltmedlemmer.

Formandsprisen gives for en ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats som frivillig foreningsleder i en medlemsforening under Folkedans Danmark.
Prisen er pt. på kr. 5.000,00 samt et diplom, der kun benyttes i denne forbindelse.

Indstilling af kandidater til prisen kan foretages af alle Folkedans Danmarks medlemmer. Forslag indsendes til Styrelsen senest d. 15. februar hvert år.

En valgkomite bestående af Styrelsens formand, næstformand og kasserer udvælger prisvinderen blandt de indstillede kandidater og underretter prisvinderen, der inviteres til at deltage gratis i det kommende Årsmøde, hvor prisen vil bliver overrakt.

Folkedans Danmarks Initiativpulje

Folkedans Danmark opretter en pulje, som kan søges til nye initiativer vedr. formål, som falder indenfor Folkedans Danmarks formålsparagraf.

FORMÅL
Puljen skal være en hjælp og støtte til nye aktiviteter, der medvirker til at sprede glæden ved og kendskabet til dansk folkedans.
Puljen skal desuden medvirke til at gennemføre projekter, som måske ellers ville blive opgivet pga. mangel på midler.
Et referat af aktiviteten skal bringes i medlemsbladet efter afholdelse for dermed at inspirere andre.
Folkedans Danmark skal gennem ansøgninger og erfaringer fra aktiviteterne kunne hente "know-how", som kan videregives.

FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE
Tilskud gives til nye aktiviteter, som kan udbrede kendskabet til dansk folkedans. Dvs., der gives normalt ikke tilskud til gentagelse af egne eller kopiering af andres aktiviteter. Der kan dog i forbindelse med ansøgningen søges om tilskud til at afvikle en aktivitet op til 3 gange inden for en afgrænset periode.
Folkedans Danmark og medlemsforeninger har ret til at bruge ideen og erfaringerne i andre sammenhænge.
Der gives normalt ikke tilskud til annoncer, løbesedler, radio/TV reklamer og lign.
Der skal være søgt andre relevante puljer.
Der skal sammen med ansøgningsskemaet indsendes en udførlig projektbeskrivelse.
Senest  3 mdr. efter, at arrangementet er afholdt, indsendes regnskab samt referat/evaluering af arrangementet, herunder et indlæg til medlemsbladet.

PULJEN
Styrelsen afsætter årligt et beløb til formålet.
Hvis beløbet ikke bliver brugt kan Styrelsen beslutte at overføre det til næste år.

IMØDEKOMMELSE AF ANSØGNINGER
Ansøgning om tilskud behandles af Folkedans Danmarks Styrelse, eller et udvalg nedsat heraf. Styrelsens/udvalgets beslutning er endelig og kan ikke påklages.

ANSØGNING
Ansøgningen skal sendes på en særlig ansøgningsblanket, og skal vedlægges et realistisk budget samt relevante bilag.
Der uddeles normalt 2 gange årligt (1. juni og 1. december, med ansøgningsfrist 2 måneder før).

Hent ansøgningsskemaet til Initiativpuljen her: 
PDF-version
DOC-version

Frøken Karen Fischer Hansens Rejselegat for Folkedans Danmark

Legatfundats
I
HJEMSTED: Folkedans Danmark ved formanden.

II
LEGATETS FORMUE: Er Metha Ulrikke Hansens efterladte formue med fradrag af boomkostninger, herunder arveafgift. Legatformuen, der skal anbringes i et godkendt forvaltningsinstitut, skal forblive urørlig. Evt. kursgevinster, der indvindes ved udtrækning og indkøb af papirer under pari, skal tillægges kapitalen.

III
FORMÅL: Renterne af legatformuen, med fradrag af omkostninger til administration, udbetales én gang om året, første gang ét år efter boets afslutning, til hjælp til rejseudgifter til et af foreningen Folkedans Danmark afsendt hold til udlandet, herunder Færøerne eller Grønland.
Denne hjælp til rejseudgifter kan kun udbetales til rejser, hvor spillemænd selv betaler deres andel af rejseomkostningerne - og ikke til sådanne rejser, hvor spillemænd rejser på folkedansernes bekostning.
Tilskud til de nævnte rejser ydes med højst 80% af samtlige rejse- og opholdsudgifter og med samme beløb til alle deltagende dansere og spillemænd.
Legatstyrelsen kan vedtage at opsamle renterne og udbetale dem det følgende år helt eller delvis.

IV
BESTYRELSE: Legatets bestyrelse består af mindst tre medlemmer:
1. Formanden i Folkedans Danmark, der tillige er administrator og regnskabsfører.
2. Næstformanden
3. Medlem af nævnte forening valgt af de øvrige bestyrelsesmedlemmer for tre år ad gangen.
Ved beslutninger gælder almindeligt stemmeflertal. Ved valg af tredje bestyrelsesmedlem tæller formandens stemme dobbelt.
Bestyrelseshverv er ulønnede. Administrationen lønnes efter arbejdets omfang, se III, første afsnit.
Legatets regnskabsår er kalenderåret.
Skulle Folkedans Danmark blive opløst, eller skulle legatportionerne blive så stærkt reduceret, f.eks. på grund af skatte/afgiftsmæssige grunde, at administrationsomkostningerne inkl. skat overstiger 50% af rådighedsbeløbet, da skal legatets formue og indtægter kunne overgå til evt. legat/legater med lignende formål, til gavn for danske folkedansere. En sådan overgang til andet lignende formål skal mindst anbefales af bestyrelsens formand og ét bestyrelsesmedlem.

V
REGNSKAB: Legatets regnskab skal revideres af revisor, som er valgt af bestyrelsen eller bestyrelsesflertal.
Legatregnskabet skal fremlægges til godkendelse på det ordinære årsmøde i Folkedans Danmark.

Vedtaget af legatbestyrelsen den 1. august 2015.

Jan Kirk Todsen  Trine Jordan Andersen  Arne Linjordet


A. Thyregaards Mindefond


Legatfundats
For at hædre Folkedans Danmarks (indtil 1. august 2015 Landsforeningen Danske Folkedansere) mangeårige formand A. Thyregaard, har foreningen på årsmødet i april 1968 besluttet at oprette et fond, kaldet "A.Thyregaards Mindefond", og af foreningens midler tillægge fondet en kapital på kr. 10.000,-.

Fondets statutter er følgende:

1. Fondets kapital udgøres af ovennævnte kr. 10.000,-, men kan til enhver tid forøges ved bidrag fra enkeltpersoner eller institutioner.
Kapitalen anbringes i danske kredit- eller hypotekforenings- eller realkreditfondsobligationer og vil stedse være at båndlægge under et godkendt forvaltningsinstitut. Eventuel kursavance ved udtrækning af obligationer tillægges kapitalen.
En sjettedel af fondets bruttoindtægt vil hvert år være at tillægge kapitalen for i nogen grad at imødegå fald i kronens værdi.

2. Fondet bestyres vederlagsfrit af den til enhver tid værende styrelse for Folkedans Danmark.

3.  Fondets renteindtægt - efter fradrag af det i henhold til post 1 henlagte beløb og samtlige legatets udgifter - vil være at anvende til stipendier til en eller flere af medlemmerne af Folkedans Danmark, som på en eller anden måde har præsteret en fortjenstfuld indsats for foreningens arbejde og formål.
Det forudsættes, at stipendiaten anvender stipendiet til yderligere at dygtiggøre sig på sit felt, herunder eksempelvis ved deltagelse i "Nordisk Kursus" eller "Nordisk Stævne", ligesom stipendiaten må forpligte sig til at aflægge skriftlig beretning for styrelsen.
Stipendiet kan uddeles i en, to eller tre portioner årligt, eventuelt ad åre i flere portioner, hvis fondets afkastning gør det muligt.
En stipendiat kan eventuelt komme i betragtning mere end en gang.
Det beror på styrelsens skøn, om stipendierne skal uddeles efter ansøgning eller indstilling.
Danske Forvaltning udbetaler hvert år disponibelt renteudbytte til styrelsen eller en af dens medlemmer ifølge fuldmagt, hvilken fuldmagt højst kan gælde tre kalenderår.

4.  Stipendierne kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning, ej heller for arrest, eksekution eller anden retsforfølgning.
Spørgsmålet om adgang til at oppebære stipendiet kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af styrelsen.

5.  Over fondets indtægter føres særskilt regnskab. Regnskabsåret følger Folkedans Danmarks regnskabsår (kalenderåret), og regnskabet skal revideres på samme måde som foreningens regnskaber.
Styrelsen fører en særskilt protokol, hvori de årlige regnskaber og styrelsens beslutninger indføres.

6.  Måtte Landsforeningen Danske Folkedansere ophøre eller opløses skal "A.Thyregaards Mindefond's" formue overgå til "Dansk Folkemindesamling".

Vedtaget af Folkedans Danmarks Styrelse den 1. august 2015.

Jan Kirk Todsen 

Trine Jordan Andersen 

Arne Linjordet 

Anna-Margrethe Jonsson 

Bent Hansen 

Mette Inge Baltsersen

Poul Erik Rasmussen 

Hans Jørgen Larsen 

Jeanne Hermann

Egon Agerskov
Jubilæumsfond af 20. oktober 2004

Fondens formål er at støtte alle slags initiativer, der kan bidrage til blandt børn og unge at udbrede kendskabet til og glæden ved at danse dansk folkedans.

Som eksempler kan nævnes:

  • Udarbejdelse af særligt undervisningsmateriale
  • Planlægning og gennemførelse af kurser for lærere, pædagoger eller børne-  og ungdomsledere
  • Særlige børne- og/eller ungdoms-træf/-events

Et afgørende kriterium for tildeling af midler fra fonden vil være, at initiativet skal være nyskabende. Allerede vel-etablerede arrangementer kan således ikke påregne at modtage støtte.

Normalt vil der ikke gives tilskud til udgifter til annoncer, løbesedler, radio/TV-reklamer etc.

Ansøgninger til fonden skal indeholde detaljeret projektbeskrivelse og budget. Ansøgninger modtages løbende. Intet særligt ansøgningsskema.

Tilskud bevilges af Styrelsen efter indstilling fra B&U-udvalget.

Fondens midler tilvejebringes ved gaver. Desuden afsætter styrelsen et årligt beløb til fonden.Folkedans Danmarks Vennekreds

Par. 1  Formålet med Vennekredsen er at samle midler ind til at støtte
udviklingsarbejdet i Folkedans Danmark med børn og unge
.
Midlerne til dette skal komme fra medlemskontingent til Vennekredsen,
sponsorater og lignende. De indsamlede penge må kun bruges til ovennævnte
formål, og der skal foreligge et selvstændigt regnskab for Vennekredsen, som en del af Folkedans Danmarks årsrapport.

Par. 2  Medlemmer.
Alle kan blive medlem af Folkedans Danmarks Vennekreds.
Det årlige kontingent er:
  Enkelt medlem: 200 kr.
  Par/ægtepar: 300 kr.
Som medlem af Vennekredsen kan du deltage i Folkedans Danmarks landsstævner på lige fod med Folkedans Danmark-medlemmer og til samme pris.
Tilmelding kan ske via hjemmesiden www.folkedans.dk eller ved at henvende sig
til sekretariatet, tlf. 6618 5860.

Par. 3  Fordeling af midler.
Folkedans Danmarks B&U-udvalg udpeger 3 personer fra udvalget til at indgå i en komité sammen med Styrelsens repræsentant i B&U-udvalget.
Denne komité tager stilling til de indsendte ansøgninger og indstiller til Styrelsen,
hvilke projekter der skal have støtte.
Styrelsen træffer den endelige beslutning.

Par. 4  Ansøgning om støtte.
Der kan søges om støtte til alle udviklingsprojekter i Folkedans Danmark for børn og unge. Ansøgningen skal være bilagt en kort projektbeskrivelse og et realistisk budget.
Den stiles til ”Komiteen for fordeling af støtte til udviklingsaktiviteter for børn og
unge”

Ansøgninger kan sendes løbende hele året, og man kan forvente svar i løbet af 2
måneder.

Vennekredsen blev oprettet på Regionskonferencen i Maribo den 29. august 2009